Pescuit 
 

Prohibitie 2015

Prohibitie 2015

Mesaj necititde victor nagy » 14 Ian 2015, 14:03

http://www.infopescuitul.ro/prohibitia-2015.html


PROHIBITIA 2015

Proiectul de ordin cu privire la perioada de prohibitie din anul 2015

MINISTERUL AGRICULTURII ŞIDEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

prohibitia
ORDIN
Nr……
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de
protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………….al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit
şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. …………al Direcţiei Biodiversitate din cadrul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi
în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin
HotărâreaGuvernuluinr.1207/2003;
- art. 7 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor stucturi aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.11 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, cu modificările şi completările ulterioare.
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice
emit următorul ordin:
SECTIUNEA 1 – Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,
recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de
45 de zile, în perioada 11 aprilie – 25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau
temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de
zile, în perioada 11 aprilie – 09 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu
Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare
acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie –09 iunie inclusiv.
Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii
următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de
prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi
până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între……..,
tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei
de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor
vieţuitoare acvatice capturate;
f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13
mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a
aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile
în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie
instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica -Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15
martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie
inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”,
tot timpul anului;
j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;
SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor
acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea
de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
______________________________________________________________________________________________________
Strada Transilvaniei nr.2, Sector 1, Bucureşti, Romania
Telefon 021-634.44.29-34 Fax 021-332.61.32, www.anpa.ro, CIF 17344491
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise
în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
SECŢIUNEA a 2-a Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5-(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi
al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durată de 45 zile, în perioada 01 februarie – 17 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca
(Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis),
aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
(Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus
poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius),
precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31
decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului
reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a
acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării
în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30
noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a
pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. …..al Consiliului din
………de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi
grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă
______________________________________________________________________________________________________
Strada Transilvaniei nr.2, Sector 1, Bucureşti, Romania
Telefon 021-634.44.29-34 Fax 021-332.61.32, www.anpa.ro, CIF 17344491
egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam
traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului, se poate face cu obigativitatea notificării
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a
ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie – 22 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie – 05 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 02 mai – 31mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
01aprilie – 10 aprilie inclusiv.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de
capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 45 zile, în
perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, în zonele:
a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b) braţul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Feteşti);
c) pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina.
(2) Capturarea sturionilor în scop ştiinţific, cu autorizaţie specială de capturare a
reproducătorilor de sturioni, se poate face şi în alte zone decât cele prevăzute la alin.(1), cu
marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic.
SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale
Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit
comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008
privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi
metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 01
aprilie – 31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada
01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele
de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.
______________________________________________________________________________________________________
Strada Transilvaniei nr.2, Sector 1, Bucureşti, Romania
Telefon 021-634.44.29-34 Fax 021-332.61.32, www.anpa.ro, CIF 17344491
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în
celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă
dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării este permis pescuitul cu cârlige cu nadă
(paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.
Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4
A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit
respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor
vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice
vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor
situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii
amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza
următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile
de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de
ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 12- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel CONSTANTIN
Pescuitul inainte de toate !
Cine nu respecta natura nu se respecta pe sine !
Avatar utilizator
victor nagy
Moderator Global
 
Mesaje: 997
Membru din: 07 Feb 2014, 16:44
Localitate: Oradea Mare BH RO

Înapoi la Discutii generale

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron